תקנון

תקנון

הקניה באמצעות אתר זה כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו/ם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני בני המין. בכל מקום בו מצוין: "האתר" ו/או "החברה" הכוונה גם לבעלי האתר/ החברה ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו/ם.

אספקת המוצרים תתבצע תוך 14 ימי עסקים רק למוצרים בהם מצוין במפורש כי הם כוללים משלוח, שאר המוצרים הנם באיסוף עצמי. האספקה תעשה רק לאחר תיאום מוקדם ומוסכם עם הלקוח לגבי תאריך המשלוח ו/או תאריך ההרכבה ו/או תאריך האיסוף העצמי.

לאתר שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותו לספק מוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה , ניתן לקבוע כתובת חלופית לאספקה. האתר לא ישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו (כדוגמת שביתות, פעולות איבה, כוח עליון וכו').

בעת האספקה נדרשת נוכחותו של הלקוח והצגת תעודת זהות ו/או כרטסי אשראי ו/או הצגת כל אסמכתא אחרת לרכישה או ביצוע התשלום כתנאי לאספקת הציוד.

הרכישות באתר מבוצעות באופן מאובטח באמצעות חברת Pele-Pay , נתוני כרטיס האשראי המוזנים אינם מועברים לחברה.

כל המוצרים הנמכרים באתר זה הנם משומשים ומיד שניה.

כל מוצר נרכש על ידי הלקוח במצבו הנוכחי – "As Is  ".  אנו ממליצים ללקוח לבוא ולראות פיזית את המוצר לפני רכישתו. לאחר הרכישה לא תתקבל כל טענה על אי-התאמה ו/או על מצבו של הציוד ו/או על מצבו התחזוקתי. במידה ומצוין בפירוש לגבי מוצר מסוים כי יש עליו אחריות הניתנת על ידי החברה, ולמשך הזמן המפורש המצוין לגבי המוצר, כוללת האחריות רק תיקון של בעיות מכניות המונעות את הפעלת המכשיר או שימוש בו. במקרה של תקלה כזו, החברה תתקן את המכשיר עד להבאתו שוב למצב שמיש. האחריות אינה כוללת נזק או תקלה אשר נגרמה על ידי הלקוח או נגרמה עקב בלאי. יודגש כי תקלה או תיקון נדרש לא יהוו עילה להחזרת המוצר או ביטול הרכישה.

אנו איננו נושאים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכי הלקוח ו/או למפרט הטכני. בפרט יודגש כי החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן – במישרין או בעקיפין – לשימוש אשר נעשה במוצר ו/או לאחזקתו ו/או לתפעולו בידי הלקוח.

בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק מכל סוג שהוא הן בצורה ישירה, עקיפה או מקרית, ולרבות נזקים ו/או דמי נזיקין בגין אבדן השימוש ו/או הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא ברכישה ו/או אחזקה ו/או שימוש בציוד הנרכש.

בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבתי המשפט של מחוז ת"א/ פ"ת הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

ביטול עסקה: מדיניות ביטול עסקה והחזרת המוצרים באתר כפופה לחוק להגנת הצרכן במדינת ישראל: בכל תשלום שהוא יקבל הלקוח את המוצר אותו רכש באתר בהתאם לתנאים ולכללים המפורסמים בעמוד זה.

היה ויבצע הלקוח תשלום בעבור רכישת מוצר כלשהו באתר ומסיבה כלשהי לא קיבל אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר, יזוכה הלקוח בעבור תשלום זה זיכוי מלא.

הלקוח רשאי לבטל עסקה עד 14 יום מיום ביצוע התשלום ולקבל את מלוא כספו חזרה (בניכוי מלוא דמי המשלוח וההובלה ששילמה החברה, במידה והציוד הועבר אל הלקוח) ובתנאי שהמוצר לא הורכב עדיין אצל הלקוח, ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש שהוא, ובתנאי שהציוד הוחזר במצבו כפי ששלחה אותו החברה.

הרכבת המוצר ו/או פירוקו תהווה הוכחה כי נעשה שימוש במוצר, והמוצר לא יתקבל חזרה ולא ניתן יהיה לבטל את העסקה.

החזרת המוצר תעשה על ידי הקונה ועל חשבונו למחסן העסק, במצבו כפי ששלחה אותו החברה, למקום אשר תורה לו החברה, עד 14 יום מיום ביצוע התשלום.

החזר התשלום יעשה באותו האופן בו שילם את התשלום ובניכוי 5% או 100 ₪ מסכום העסקה המקורי ובניכוי מלוא דמי הביטול אותם גובה חברת האשראי במידה והתשלום נעשה באשראי.

במידה והמוצר נשלח כבר אל הלקוח, ייגבו דמי המשלוח וההובלה המלאים אל הלקוח ובחזרה, כפי ששילמה החברה, וסכום המשלוח ו/או ההובלה ינוכה במלואו מסכום ההחזר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר ביצוע הרכישה) ולרבות (אולם לא רק) המקרים המפורטים להלן: אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או אי מתן הפרטים המלאים/ המדויקים של הרוכש, במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

עדכון התקנון: החברה רשאית לשנות את התקנון ו/או לעדכן את התקנון על פי שיקול דעתה, וללא הודעה מוקדמת, ובלבד שהתקנון המעודכן יוצג באתר.

Comments are closed.